Conditions générales

Artikel 1 – Definities

• Afleveradres: het adres waarop de bestelling wordt afgeleverd, dit kan het thuisadres van koper zijn of een

ander adres naar zijn/ haar keuze.

• Algemene Voorwaarden: de voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn op alle online aanbieden,

bestelling en overeenkomsten van de website www.release417.com;

• Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

• Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand. De termijn van zeven dagen gaat in per datum ontvangst.

• Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst

op afstand aangaat met de ondernemer;

• Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de

overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

• Release417: brace ontwikkeld om RLS klachten te verlichten.

• Verkoper: www.release417.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle online aanbieden, bestellingen en

overeenkomsten van de website www.release417.com, nader te noemen: “verkoper”. Op eerste verzoek van

koper wordt een exemplaar van de Algemene Verkoopvoorwaarden toegezonden. Daarnaast zijn de

Algemene Voorwaarden door koper op de site te raadplegen.

2.2. Van deze voorwaarden wordt niet afgeweken, mits schriftelijk en in een uitzonderlijke situatie. Alle overige

bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dergelijke uitzonderingssituatie onverminderd van

toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst met verkoper komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De overeenkomst komt slechts

tot stand door acceptatie van de verkoper.

3.2. Na acceptatie van de bestelling ontvangt de koper een bevestigingsemail op het aangegeven email-adres.

De bevestiging bevat informatie over de bestelde artikelen, de totaalprijs en de eventuele verzendkosten.

3.3. Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren en eventueel de overeenkomst te

ontbinden. Indien een bestelling wordt geweigerd, dan deelt verkoper dit binnen twee werkdagen na

ontvangst van de bestelling mede aan de koper.

Artikel 4 – Prijzen, verzendkosten en betaling

4.1. De vermelde prijzen op de website voor de aangeboden producten zijn altijd inclusief 21% BTW.

4.2. Alle aanbieden op de website zijn vrijblijvend. Verkoper behoudt het recht de prijzen te wijzigen, ook in geval

van een nabestelling.

4.3. De kosten voor verzekering en verzending binnen Nederland komt voor rekening van verkoper. Voor

verzending buiten Nederland brengt verkoper een bedrag ad € 15,00 in rekening per bestelling.

4.4. De verzendkosten bij retournering van een product komen voor rekening van de verkoper.

4.5. Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt de koper op welke wijze betaling tot stand zal

komen. Hierbij heeft de koper de keuze te betalen via IDeal of PayPal. Betaling geschiedt altijd vooraf en

volledig.

Release 417 B.V.

Diepenbrockstraat 6

6162 EZ Geleen

Artikel 5 – Levering

5.1. Levering geschiedt aan het huis van de koper, tenzij op de website ervoor is gekozen de bestelling op een

ander afleveradres te laten leveren.

5.2. Levering van de bestelling binnen en buiten Nederland is door verkoper uitbesteedt aan PostNL. Mocht

verkoper hier om bepaalde redenen van afwijken, dan ontvangt de klant hier bericht van. De Algemene

Voorwaarden van PostNL betreffende levering van producten zijn overeenkomstig van toepassing en kunnen

op de website worden geraadpleegd.

5.3. Levering van de bestelling buiten Nederland is door verkoper uitbesteedt aan Post NL. De bezorging in het

buitenland vindt plaats op de daar gebruikelijke wijze.

5.4. Verkoper verzendt de bestelling binnen 24 uur na de ontvangen betaling. De bestelling zal uiterlijk binnen 2

werkdagen, behoudens een enkele uitzondering, na betaling worden geleverd op het Afleveradres.

5.5. Verkoper maakt bij verzending gebruik van de Track and Trace methode. De Track and Trace code wordt

aan de koper via het opgegeven emailadres verstrekt.

5.6. Mocht een artikel onverhoeds niet meer voorradig zijn, dan wordt koper binnen twee werkdagen hiervan op

de hoogte gesteld. De koper heeft dan het recht kosteloos de overeenkomst te ontbinden.

5.7. Levering in gedeelten, mits met inachtneming van de termijnen genoemd in art. 5.4., is toegestaan.

5.8. Indien een bestelling vanwege een foutieve adressering niet kan worden afgeleverd, dan komen de extra

kosten van dien voor rekening van de koper.

5.9. Bestellingen zullen na 2 mislukte afleverpogingen bij het postkantoor of een servicepunt worden opgeslagen.

Koper ontvangt een bericht waar de bestelling in de buurt kan worden opgehaald.

Artikel 6 - Persoonsgegevens en privacy

6.1. De koper is verplicht de juiste, nauwkeurige en actuele gegevens te verschaffen die van hem of haar worden

verlangd bij het aanmelden of het plaatsen van een bestelling.

6.2. Alle persoonsgegevens worden gebruikt ter afhandeling van een overeenkomst en zullen op geen enkele

wijze aan derden verstrekt worden.

6.3. Het emailadres van koper kan gebruikt worden om informatie over nieuwe artikelen en aanbiedingen van

verkoper aan consument kenbaar te maken. Koper kan schriftelijk van deze mogelijkheid afzien.

Artikel 7 - Bedenktijd en retourzendingen

7.1. Verkoper doet al het mogelijke om producten zo goed mogelijk te leveren.

7.2. Mocht de koper desondanks niet tevreden zijn over het geleverde product, dan kan het product, met opgaaf

van redenen, binnen zeven werkdagen worden geretourneerd naar: Diepenbrockstraat 6, 6162 EZ Geleen.

7.3. De termijn als bedoeld in art. 7.2. gaat in op de dag na ontvangst van het product bij het Afleveradres of bij

ontvangst door een vooraf door de koper aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte

vertegenwoordiger.

7.4. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht als omschreven in art. 7.2., dan komen de kosten

voor retournering voor rekening van de koper.

7.5. Retourzendingen worden enkel geaccepteerd indien de verpakking onbeschadigd is, het product niet

gedragen en/ of gewassen is en nog voorzien is van alle labels. De verpakking en het product moeten in de

originele staat worden teruggestuurd.

7.6. Indien verkoper het product retour ontvangen heeft en de koper heeft voldaan aan de eisen van 7.5., dan zal

verkoper er zorg voor dragen dat het aankoopbedrag binnen veertien dagen wordt terugbetaald.

Artikel 8 – Retourneren bij geen resultaat

8.1. De koper heeft de mogelijkheid om het product binnen drie weken na ontvangst te retourneren, indien het

product geen resultaat oplevert.

8.2. De verzendkosten komen in bij een retourmelding als bedoeld in art. 8.1. voor rekening van verkoper.

Artikel 9 - Garanties

9.1. Verkoper garandeert dat alle producten voldoen aan de specificaties zoals vermeld op de website en vrij zijn

van welke gebreken dan ook.

9.2. Koper heeft de verplichting te onderzoeken bij ontvangst, doch uiterlijk binnen de herroepingstermijn, of de

geleverde producten voldoen aan de overeenkomst zoals gesloten met verkoper.

9.3. Indien de producten niet voldoen aan de garantie, dient de koper dit kenbaar te maken aan de verkoper.

Verkoper zal de tekortkoming zo spoedig mogelijk oplossen.

9.4. Indien de oplossing als genoemd in 9.3. niet voldoet aan de verwachting, dan kan de koper binnen de

herroepingstermijn van zeven werkdagen de overeenkomst ontbinden. Het verschuldigde bedrag wordt

binnen veertien dagen door verkoper terugbetaald.

9.5. De te dezen genoemde garantie vervalt indien het product reeds gedragen en / of gewassen is, getracht is

een gebrek te herstellen en / of wijzigingen aan te brengen. Eveneens vervalt de garantie indien de koper de

instructies van verkoper niet heeft opgevolgd.

Artikel 10 – Overmacht

10.1. In geval van overmacht is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de bestelling

op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan koper mede te delen en zonder dat verkoper gehouden is tot

schadevergoeding, mits dit in het kader van de redelijkheid en billijkheid niet rechtvaardig zou zijn.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te

wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn

rekening komt.

10.3. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht reeds voor een gedeelte aan haar verplichtingen heeft

voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde product afzonderlijk te factureren. De koper is verplicht

deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft. Dit geldt echter niet indien het reeds

geleverde product geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. De verkoper draagt de verantwoordelijkheid tot aan levering van het product. Na levering gaat het risico over

op de consument. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door

derden wordt veroorzaakt.

11.2. Gebruik van de producten van verkoper is op eigen risico van de koper. Bij medische klachten dient de koper

zelf, voorafgaand aan het gebruik van het product, bij een deskundige te informeren of gebruik van het

product mogelijk is in combinatie met zijn/ haar medische klachten.

11.3. Verkoper draagt er zorg voor dat de afgeleverde bestelling aan de overeenkomst beantwoord.

11.4. Iedere aansprakelijkheid van verkoper jegens koper is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de

koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan verkoper verschuldigd is.

11.5. De verkoper sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aarde dan

ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van de

website is verkregen of wordt afgenomen. De informatie en de afbeeldingen op de website zijn indicatief,

gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding vormen tot schadevergoeding of ontbinding van de

overeenkomst.

11.6. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit overschrijding van de levertermijn en / of het

niet voorradig hebben van aangeboden, bestelde en / of betaalde producten.

Release 417 B.V.

Diepenbrockstraat 6

6162 EZ Geleen

11.7. De beperkingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden gelden niet indien de schade te wijten is aan

grove schuld / opzet van verkoper of haar ondergeschikten.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Door nakoming van de overeenkomst verkrijgt de koper slechts een niet exclusief gebruiksrecht. De levering

van de bestelling strekt niet tot enige overdracht van intellectueel eigendom.

12.2. Alle rechten van intellectueel eigendom ter zake van de producten die worden aangeboden op de website en

die worden gebruikt ter voorbereiding van de overeenkomst berusten uitsluitend bij de verkoper of diens

leveranciers.

12.3. Het maken van kopieën, aanpassingen, wijzigen van de foto’s en inhoud van de website in welke vorm en op

welke manier dan ook is uitdrukkelijk verboden, mits met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de

verkoper.

12.4. Door het plaatsen van de foto’s en inhoud op de website heeft de verkoper uitdrukkelijke toestemming deze

te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, op welke wijze dan ook.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

13.1. Het eigendom van de geleverde producten berust tot aan betaling van het verschuldigde bedrag volledig bij

de verkoper. Indien de koopprijs is voldaan gaat het eigendom van rechtswege over naar de koper.

13.2. De koper mag de producten, totdat het eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren,

vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op alle overeenkomsten met verkoper is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. De bevoegde rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die tussen partijen ontstaan uit hoofde

van de overeenkomst.

HAUT